Trinol Turbojet

Trinol Turbo-Jet er en specialfremstillet aerosol til knock-down bekæmpelse af fluer og hvepse. 

Fare

Yderst brandfarlig aerosol. (H222)
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. (H229)
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)

Ved brand: Anvend pulver, skum, kulsyre eller vandtåge til brandslukning.
Undgå indånding af damp/spray.
Undgå udledning til miljøet. Udslip opsamles.
Undgå at oversprøjte dyr herunder pattegrise og spædekalve.
Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes mod fl uer og hvepse indendørs. Produktet må ved rumsprøjtning ikke benyttes i rum, der rengøres ved brug af vand. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke tømmes i kloakafløb. Holdes væk fra varme, gnister, åben ild og varme overflader. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Levnedsmidler og foderstoffer må ikke forurenes.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

 

PRODUKTBESKRIVELSE

Anvendelse
Trinol TURBO-JET er fremstillet specielt til anvendelse i stalde og større rum. Trinol TURBO-JET er forsynet med JET- forstøverdyse, som giver en fi n forstøvning, samtidig med at den har en god rækkeevne.

Brugsanvisning
Hold dåsen lodret eller skråt opad. Tryk på knappen og sprøjt i alle retninger, således at sprøjtetågen fordeler sig jævnt i hele rummet. Døre og vinduer holdes lukkede under sprøjtningen og indtil 30 minutter efter. Akvarier tildækkes og evt. pumpe slukkes.

Stuefugle skal fjernes under sprøjtningen. For at opnå bedst mulig ud-nyttelse af giften, sprøjtes der i  mindst 5 sek. pr. 30 m3 rum svarende til 10 g aerosol pr. 30 m3.

Indholdet/ beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Tom emballage og rester skal afl  everes til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperatu-rer over 50ºC/122°F.

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. 

Førstehjælp
Generelt: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Forbrænding: Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.

 

Relaterede produkter