Trinol Alfa Korn

Alfa Korn mod mus er et effektivt produkt til bekæmpelse af mus.

Aktivstoffet Alphachloralose, der påvirker musen med sin bedøvende effekt, hvorefter musen falder i søvn og sover roligt ind.

Midlet virker optimalt, når temperaturen er under 20 grader.

I tilfælde hvor ædelyst på korn svigter, kan der med fordel udlægges pasta, som mus æder med stor velbehag.

Produktet bruges sammen med en musefoderstation

Indhold:

Fås i pakker af 60 g (6 poser korn a 10 gram) og 150 g (15 poser a 10 gram).

Fare

Meget giftig med langvarige virkninger for  vandlevende organismer. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller  etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Undgå udledning til miljøet.

Udslip opsamles. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Overtrædelse af nedenstående særligt frem-hævede forskrift er kan medføre straf: 
Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af mus til privat brug. Det biocidholdige produkt skal anbringes i afl åste foderstationer, så mennesker og dyr ikke kan komme i kontakt med gift en.

Doseringen af det biocidholdige produkt skal afpasses bekæmpelsen af mus på den pågældende lokalitet, dog må der højest anvendes 25 g. pr. 3 meter pr. udlægningssted af hensyn til faren for forgiftning af mennesker, pattedyr og fugle.

Posen med alphachloralose må ikke åbnes. Gift rester og døde mus bortskaffes i overensstemmelse med kommunale anvisninger for bortskaffelse af affald.

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. 

PRODUKTBESKRIVELSE

Brugsanvisning:
Trinol Alfakorn kommer i afmålte poser med 10 gram i hver. Åbn den klare folie pose. Læg de hvide poser med korn hele ud i foderstationer. Lokaliser gnavernes tilholdssteder ved at lede eft er ekskrementer, huller, huler, reder eller lignende.

Placer 10 ti l 20 gram (en eller to poser) Trinol Alfa korn mod mus i aflåste musefoderstationer, for hver tre til fem meter ved bekæmpelse af husmus.

Trinol alfakorn poserne må ikke åbnes og placeres hele i foderstationerne. Foderstationer skal påføres en tekst med tydelig oplysning om, at der foregår musebekæmpelse i området, og med hvorledes man skal forholde sig i tilfældet af forgiftning.

Tilpas mængden af Trinol Alfa korn, der udlægges og distancen mellem udlægningsstederne til det antal mus, der skal bekæmpes. Maksimalt 25 gram pr. 3 meter pr. udlægningssted. Foderstationerne med Trinol Alfa korn placeres på passende steder således, at børn, fugle og større husdyr ikke kan få adgang til midlet og for, at musene kan æde i fred og ro.

Kontrollér og efterfyld musefoderstationerne efter et par dage og dereft er cirka en gang ugentligt, indtil musene er holdt op med at æde. Når behandlingen er tilendebragt, skal musefoderstationerne fjernes efter nedenstående anvisninger. Hvis der opstår et nyt musetilhold eller nye ekskrementer eller spor af mus ses, gentages behandlingen som beskrevet ovenfor. Undgå kontakt med huden. Vask huden efter arbejde.

Vejledning
1) 
Lokaliser gnavernes tilholdssteder ved at lede efterekskrementer, huller, huler, reder eller lignende.

2) Fjern nøglen der sidder i indgangshullet på foderstationen.

3) Placer én Trinol Alfa Korn foderstation (som indeholder 10 gram korn) for hver to til fem meter ved bekæmpelse af husmus og skovmus.

Førstehjælp
Kontakt straks læge (resp. dyrlæge). Informer lægen om, at produktet indeholder Alphachloralose, der er en neurotoxisk molekyle, der lammer mus. Symptomatisk behandling. Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig

Virkning
Alphachloralose er en neurotoxisk molekyle, der lammer mus. Musens metabolisme sænkes og dyret dør af nedkøling. Musen dør flere ti mer efter, den har indtaget en dødelig dosis.

Opbevaring
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Må kun opbevares i den originale emballage. Affaldshåndtering Rester og døde mus skal afl everes til den kommunale affaldsordning for affald.

Relaterede produkter