Trinol Myrelokkedåse

Myrelokkedåser fra Trinol som er klar til brug, når de drejes en omgang. Dåserne anvendes i og omkring bygninger.

Dåserne indeholder lokkemad, som tiltrækker myrerne. Myrerne slæber giften med til boet, og derved bekæmpes myrerne indefra.

Dåserne har en holdbarhed på op til 3 år efter åbning.

Hver lokkedåse indeholder 10 mg pasta.

Fare

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

(H412).Vask huden grundigt efter brug.Undgå udledning til miljøet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes som insektmiddel mod sort havemyre (Lasius niger). Må kun anvendes som gel indendørs og som lokkedåse udendørs og indendørs. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. På grund af en risiko for forgiftning ved indtagelse, må produktet ikke anvendes i områder hvor børn, husdyr samt vilde dyr kan få adgang. Hylder, borde og andre flader, hvor levnedsmidler skal ligge eller opbevares, må ikke behandles og skal efter arbejdet omhyggeligt renses for eventuelle stænk og spild.

Levnedsmidler, foderstoffer og drikkevarer må ikke forurenes. Må ikke tømmes i kloakafløb.

Udendørs: Må kun anvendes på områder beskyttet mod regn. Opbevares utilgængeligt for børn og husdyr. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foder-stoffer.

Produktbeskrivelse

Indeholder madding som myrerne tager med tilbage til boet og bekæmper dermed myreproblemet i boet.

Brugsanvisning:
Læs og følg instruktionerne for anven­delse. Åben lokkedåsen ved at dreje den øverste del mod uret til et klik lyder. For at opnå den største effekt er det vigtigt at fjerne evt. madrester eller an­dre former for fødevarer som myrer kan have adgang til. Afhængig af placering og mængden af myrer, skal der anven­des flere lokkedåser i omgivelserne hvor myrerne befinder sig. Behold emballa­gen indtil endt brug af produktet.Opbevares væk fra lys.

Insektmiddel
Må kun anvendes som insektmiddel mod sort havemyre (Lasius niger). Må kun anvendes som gel indendørs og som lokkedåse udendørs og indendørs.

Anvendelse
Anvend 1 lokkedåse pr. 10 m2. Maksi­malt 3 lokkedåser pr. 10 m2 ved obser­vering af mange myrer. Lokkemaden har effekt 3 dage efter indtagelse. Lad lokkedåsen stå i mindst 3 uger. Tjek for aktivitet omkring Trinol Myrelokkedåse 1 gang ugentligt. Ved observering af mange myrer anbefales det at placere nye lokkedåser efter 3­4 uger. Overhold doseringsvejledningen og informer firmaet, hvis ikke behandlingen er effektiv.

Forsigtighedsprincipper
Rengør ikke lokkedåsen. Forsøg ikke at åbne lokkedåsen eller på anden måde ødelægge den, selv når den er tom. Spis, drik og ryg ikke under håndtering af produktet. Vask hænder efter brug. Vi påtager os intet ansvar for forkert brug af produktet.

Bortskaffelse
Rester og emballage bortskaffes som farligt affald. Ovenstående sætning er Miljøstyrelsens vejledning om affalds­håndtering af dette produkt. Følg altid kommunens affaldsregulativ og forhør dig hos kommunen, hvis du er i tvivl.

Førstehjælp
I tilfælde af ubehag opsøg da giftinfor­mationen eller læge. 

Brugergruppe: Forbruger
Præparattype: Gel i lokkedåse (Klar til brug)
Målorganisme: Sort havemyre (Lasius Niger)
Holdbarhed: Produktet er fuldteffektivt indtil: Se batchnummer på myrelokkedåsen.
Insektmiddel BPR­reg. nr. 761­3.
Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012)
Det biocidholdige produkt indeholder Spino­sad, som er farligt for bier.
Produktgruppe: Insektmiddel (PT18) Aktivstof: Spinosad 0,094% w/w (CAS: 168316­95­8) 1 g/L
Indhold: 1 Myrelokkedåse indeholder 4,9 gram lokkemad.
 

Godkendelsesindehaver: COMPO GmbH, Gildenstraße 38 48157 Münster Germany

Distributør: Trinol A/S, Søagervej 9, 9500 Hobro, trinol@trinol.dk

Relaterede produkter