Trinol DEET Spray (40%)

Denne spray er højeffektiv mod bid- og insektstik (myg, klæg, flåter).

Et godt valg til ferien og når turen går til tropiske destinationer. Beskytter brugeren gennemsnitligt 8 timer mod husmyg, malariamyg og gul feber myg (tigermyg) og 4 timer mod flåtbid.

Påfør midlet sparsomt og omhyggeligt på ikke-tildækkede kropsdele. Fordel jævnt over huden. Må ikke bruges under tøjet. For at beskytte ansigtet mod bid/ stik, skal man først lægge lidt af produktet i håndfladen og derefter smøre det i ansigtet. Spray aldrig direkte i ansigtet.

Fare

Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige effekter.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.

Rygning forbudt. Indånd ikke damp/spray. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. 

PRODUKTBESKRIVELSE

Afskrækningsmiddel (PT19). Må kun anvendes som afskrækningsmiddel mod myg og fl åter. Brug af produktet tilrådes ikke for sårbare grupper, gravide eller kvinder som ammer. Må ikke anvendes til børn under 13 år. Kun til ikke-professionel brug.

Relaterede produkter