Trinol fosforbrinte - mod mulvarpe & mosegrise

Giftgas til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise. 

Trinol Fosforbrinte består af små pellets, som danner fosforbrintegas, når de kommer i forbindelse med ilt og fugt i jorden.

Gassen siver rundt i muldvarpenes gange, og i løbet af 24 timer vil muldvarpe i det pågældende område være bekæmpet.

Fare

Indeholder : Aluminium phosphide, Ammonium carbamate
H260: Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
H300+H310+H330: Livsfarlig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
H315: Forårsager hudirritation.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætninger (CLP) : 
P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P302+P352+P310: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Ring omgående til GIFTINFORMATION eller en læge.
P260: Indånd ikke pulver, røg, gas, tåge, spray, damp.
P264: Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter brug.
P270: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P280: Bær øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse, beskyttelsestøj, beskyttelseshandsker.
P362+P364: Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P304+P340+P310: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.
P305+P351+P338+P310 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION, læge.
P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P403+P233: Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P405: Opbevares under lås.
EUH-sætninger: 
EUH029: Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
EUH032: Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
EUH401: Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

PRODUKTBESKRIVELSE

Midlet anvendes når jordtemperaturen er over 5°C. (Måles ved ca 15 cm dybde)

Jorden skal helst være ganske let fugtig og ikke alt for tør. Midlet må ikke udlægges i regnvejr eller tæt tåge, da gas binder på vand og eff ekten kan derved mindskes. Trinol Fosforbrinte må ikke anvendes indenfor afstand på 10 meter fra bebyggelse. Beholderen åbnes i fri luft. Beholderens åbning skal pege væk mod mennesker og dyr af hensyn til overtryk.

Bekæmpelse af muldvarpe
Når hovedindgangen er fundet, f.eks under et muldvarpeskud, åbnes der til gangen med en spids stok. Proppen fjernes fra doseringsrøret, og 2-3 pellets drysses ned i gangen. 
Undgå at gangen lukkes med jord. Hullet lukkes med en tot græs, papir eller evt. en sten og tætnes med jord, således der ikke trænger lys ned. Der udlægges 2-3 pellets for hver 2-3 meter gangsystem, hvor der er friske skud.

Bekæmpelse af mosegrise
Der udlægges 2-3 pellets pr åbent hul for hver 2-3 meter gangsystem eller der åbnes til gangsystemet med spids stok, hvis der er for få huller. Huller, hvori der udlægges pellets lukkes på samme måde som for muldvarpe. Åbne huller, hvori der ikke udlægges pellets, trædes til, så gassen bliver i gangsystemerne.

For effektiv bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise anbefales det at gennemgå de behandlede arealer efter 3-10 dage, hvor der foretages supplerende udlægning, hvor det skønnes nødvendigt.

Deklaration:
56 % aluminiumphosphid 
44 % fyldstoffer

Emballage:
1 kg ( ca. 1600 pellets á 0,6 gram )

Mærkning:
Meget giftigt. Kræver MX-bevis.

Opbevaring:
Tørt, tæt tillukket og køligt i afl åst rum, hvortil kun indehaveren af MX-beviset har nøglen.