Trinol fosforbrinte - mod mulvarpe & mosegrise

Giftgas til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise. 

Trinol Fosforbrinte består af små pellets, som danner fosforbrintegas, når de kommer i forbindelse med ilt og fugt i jorden.

Gassen siver rundt i muldvarpenes gange, og i løbet af 24 timer vil muldvarpe i det pågældende område være bekæmpet.

PRODUKTBESKRIVELSE

Midlet anvendes når jordtemperaturen er over 5°C. (Måles ved ca 15 cm dybde)

Jorden skal helst være ganske let fugtig og ikke alt for tør. Midlet må ikke udlægges i regnvejr eller tæt tåge, da gas binder på vand og eff ekten kan derved mindskes. Trinol Fosforbrinte må ikke anvendes indenfor afstand på 10 meter fra bebyggelse. Beholderen åbnes i fri luft. Beholderens åbning skal pege væk mod mennesker og dyr af hensyn til overtryk.

Bekæmpelse af muldvarpe
Når hovedindgangen er fundet, f.eks under et muldvarpeskud, åbnes der til gangen med en spids stok. Proppen fjernes fra doseringsrøret, og 2-3 pellets drysses ned i gangen. 
Undgå at gangen lukkes med jord. Hullet lukkes med en tot græs, papir eller evt. en sten og tætnes med jord, således der ikke trænger lys ned. Der udlægges 2-3 pellets for hver 2-3 meter gangsystem, hvor der er friske skud.

Bekæmpelse af mosegrise
Der udlægges 2-3 pellets pr åbent hul for hver 2-3 meter gangsystem eller der åbnes til gangsystemet med spids stok, hvis der er for få huller. Huller, hvori der udlægges pellets lukkes på samme måde som for muldvarpe. Åbne huller, hvori der ikke udlægges pellets, trædes til, så gassen bliver i gangsystemerne.

For effektiv bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise anbefales det at gennemgå de behandlede arealer efter 3-10 dage, hvor der foretages supplerende udlægning, hvor det skønnes nødvendigt.

Deklaration:
56 % aluminiumphosphid 
44 % fyldstoffer

Emballage:
1 kg ( ca. 1600 pellets á 0,6 gram )

Mærkning:
Meget giftigt. Kræver MX-bevis.

Opbevaring:
Tørt, tæt tillukket og køligt i afl åst rum, hvortil kun indehaveren af MX-beviset har nøglen.