Trinol Insect Freeze

Trinol Insect Freeze slår øjeblikkeligt det pågældende insekt ud med en temperatur på hele -45 °C. Insekter, der rammes af frysestrålen, dør øjeblikkeligt eller forbliver bedøvede i flere timer.

Trinol Insect Freeze er effektiv mod krybende og kravlende insekter samt de fleste flyvende insekter, også hvepse hvis den anvendes med forsigtighed. Sprayen pletter ikke og efterlader ikke rester.

Trinol Insect Freeze anvendes indendørs, selv på hvide vægge, gardiner, tekstiler og flader der kommer i kontakt med fødevarer.

Fare

Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved op varmning.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn. 
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnis ter, åben ild og andre antændelseskilder. Ryg ning forbudt.
P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. 
P251: Beholder under tryk. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P403: Opbevares på et godt ventileret sted.
P410 + P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F.

Yderligere anbefalinger
Da gassen fryser øjeblikkeligt skal den holdes væk fra varmekilder, varme overflader (f.eks. elpærer), gnister, flammer og andre antændelseskilder. Kontakt med varme overflader kan resultere i termisk chok og en umiddelbar voldsom reaktion. Opbevares utilgængeligt for børn, ryg, spis og drik ikke under brug. Spray ikke ind i øjnene og generelt på huden, da det kan forårsage forfrysninger. Spray ikke på blade fra kort afstand, men anvend røret korrekt for ikke at beskadige planter. 

PRODUKTBESKRIVELSE

Brugsanvsning:
Spray Trinol Insect Freeze direkte mod insekter fra en afstand på 5-10 cm i få sekunder, indtil et tyndt lag is bliver synligt. For optimal anvendelse af dispenseren i forhold til det skadedyr, der skal fjernes: i tilfælde af flyvende insekter holdes røret nede i lukket position for at opnå en bredere stråle. I tilfælde af krybende insekter løftes røret, ret det mod insektet og tryk på dispenseren. For at undgå at blæse meget lette insekter væk, tryk kun let på dispenseren og reguler trykket med fingeren. Rystes før brug. 

Relaterede produkter