Trinol 810 Insektmiddel

Effektivt vandbaseret insektmiddel.

Anvendes udendørs og indendørs mod myrer. Indendørs kan midlet anvendes mod alm sølvkræ, bænkebiddere, samt tyske og amerikanske kakerlakker.

Midlet er effektivt op til 4 uger efter behandling.

Aktivstof: Lamdba-cyhalothrin 0,05 % ww.

Fare

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Læs etiketten før brug. 

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå udledning til miljøet. Vask huden grundigt efter brug. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf. 

Må kun anvendes som insektmiddel til udendørs bekæmpelse af sort havemyre (Lasius niger) og til indendørs bekæmpelse af sort havemyre (Lasius niger), almindelig sølvkræ (Lepisma saccharina}, grå bænkebider (Porcellio scaber} og tysk, orientalsk og amerikansk kakerlak (B. Germanica, B. Orientalis og P. Americana}. Må kun anvendes af private.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Produktet må ikke anvendes i områder hvor børn, husdyr samt vilde dyr kan få adgang. Må ikke tømmes i kloakafløb. Må indendørs kun anvendes på områder, der ikke bliver rengjort med vand. Må kun anvendes udendørs på områder beskyttet mod regn. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Levnedsmidler og foderstoffer må ikke forurenes. Hylder, borde og andre flader, hvor levnedsmidler skal ligge eller opbevares, må ikke behandles og skal efter arbejdet omhyggeligt renses for eventuelle stænk og spild. Indeholder 1,2 -benzisothiazolin-3-one. Kan udløse allergisk reaktion (EUH208).

Produktbeskrivelse

Brugsanvisning:


Myrer:
Indendørs: For at fjerne myretuer sprayes Trinol 810 på myrernes ruter indendørs  på hårde overflader. Behandling må ske maksimalt en gang pr. måned i sæsonen.  Udendørs: For at fjerne myretuer sprayes Trinol 810 Insektspray, hvor myrerne færdes og ved tueåbningen på brolagte overflade, såsom terrasser. Udfør behandlingen om morgenen eller aftenen, når myrerne er i tuen. Behandling må udføres 1 gang om måneden i sæsonen. 

Sølvfisk, bænkebidere og kakerlakker:
Behandling må kun udføres på omåder, hvor målorganismer er observeret og forventes at færdes

Sølvfisk:
Behandling må udføres hver 2. uge, hvis skadedyrene vender tilbage.

Bænkebidere:
Behandlingen må udføres hver 26. uge, hvis skadedyrene vender tilbage. 

Kakerlak: 
Behandlingen må gentages hver uge på porøse underlag, såsom vinyl og hver 26. uge på hårde underlag, f.eks. flisegulv, hvis skadedyrene vender tilbage.

Brug
Undgå unødig kontakt med produktet og behandlede overflader. Undgå kontakt med huden. forkert anvendelse kan medføre skade på helbredet. Indånd ikke sprayen. Anvendes i f.eks. revner, sprækker, områder ved siden af, bag og under møbler. Behandlede områder bør ikke rengøres for at forlænge langtidseffekten af produktet Informer registreringsindehaveren, hvis ikke behandlingen er effektiv. Kontakt en skadedyrsbekæmper, hvis angrebet fortsætter selvom etiketten følges. 

Opbevaring og affaldshåndtering
Opbevares i originalbeholder på et køligt, tørt forstbeskyttet sted væk fra direkte sollys. Indholdet/beholderen bortskaffes i overens· stemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt.Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Førstehjælp
Ved vedvarende ubehag, søg læge og vis denne beholder eller etikette. 

Deklaration 
Insektmiddel BPR-reg. nr. 761 · 1. Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt 
efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012). 
Indhold: 0,75 L
Produktgruppe: PT18- Insekticider, arcaricider og produkter til bekæmpelse af ander leddyr.
Præparattype: Væske, AL - enhver anden væske; klar-til-brug spray 
Aktivstof: Lambda-cyhalothrin (CAS 91465·08-o) 0,05 %w/w, 0,5 g/L (ved 20 ') 
Indeholder 1,2·benzisothiazolin+on (BIT). kan udløse allergisk reaktion 
Navn: Sort havemyre, Udviklingsstadie: myrekloloni · Navn: Bænkebidder 
Udviklingsstadie: larve og voksen· Navn: Kakerlakker, 
Udviklingsstadie: Larve• Navn: Almindelig sølvfisk, Udviklingsstadie: Larve og voksen Holdbarhed/batchnr.: 4 år fra produktionsdato. Se emballagen.

Godkendelsesindehaver: COMPO GmbH, Gildenstr. 38 48157 Munster Germany

Distributør: Trinol A/S, Søagervej 9, DK-9500 Hobro, 96320064, ww.trinol.dk 

 

 

Relaterede produkter