Exittus

Softblock i plastindpakning til rotter og mus med Cholecalciferol (D-vitamin).

Velsmagende formulering med hurtig accept og en virkningsmekanisme, som giver hurtigere kontrol af gnaverangreb - ofte indenfor kun 7 dage. 

Lær at bruge Exittus på en optimal måde ved at gennemgå vores E-learning program på www.exittustraining.com

Fare

H300: Livsfarlig ved indtagelse.
H310: Livsfarlig ved hudkontakt.
H315: Forårsager hudirritation.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H330: Livsfarlig ved indånding.
H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
H372: Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering
H400: Meget giftig for vandlevende organismer.

 

PRODUKTBESKRIVELSE

Forsigtigt
Vask huden grundigt efter brug. 
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af brun rotte (Rattus norvegicus), husrotte (Rattus rattus) og husmus (Mus musculus) i og omkring bygninger og kun i en afstand op til 10 meter fra en bygning. Bekæmpelse er dog også tilladt, hvor en forekomst af rotter længere væk end 10 meter fungerer som kilde til rotter i bygninger. Må kun anvendes af personer, der er autoriserede af Miljøstyrelsen til at bekæmpe rotter med enten en R1 eller R2 autorisation. Ved kildebekæmpelse skal betingelserne i Miljøstyrelsens vejledning om vurdering og godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus være opfyldt. 

Doseringen af det biocidholdige produkt skal afpasses bekæmpelsen af brun rotte, husrotte og husmus på den pågældende lokalitet, dog må der højest anvendes 20-40 g (1 eller 2 enheder) lokkemad for hver 1-2 meter ved bekæmpelse af husmus og højst 100-140 g (5-7 enheder) lokkemad for hver 5-10 meter ved bekæmpelse af brun rotte og husrotte i og omkring bygninger af hensyn til faren for forgiftning af mennesker, pattedyr og fugle.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Det biocidholdige produkt skal anbringes i aflåste foderstationer, så mennesker og dyr uden for målgruppen ikke kan komme i kontakt med giften. Døde mus og rotter skal eftersøges to gange ugentligt eller efter behov og bort-skaffes som dagrenovation af hensyn til faren for sekundær forgiftning af rovfugle og rovdyr. Produktet må ikke bruges mere end 35 dage uden en evaluering af angrebets status og effekten af behandlingen.

Giftrester og emballage skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald efter endt bekæmpelse. Foderstationer skal påføres en tekst, hvoraf det fremgår, at der foregår bekæmpelse af mus og rotter i området, og hvorledes man forholder sig i tilfælde af forgiftning. Foderstationer skal være forsynet med kontaktinformation på dem, som udfører bekæmpelsen. Må ikke be-nyttes til permanent bekæmpelse af mus og rotter, såsom forebyggende brug i sikringsordninger. Ved anbringelse af foderstationer tæt på  overfladevand eller afløbssystemer skal det sikres, at det biocidholdige produkt ikke kommer i kontakt med vand.

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Emballagen må ikke genanvendes.

Førstehjælpsforansstaltninger
Indeholder cholecalciferol. Der findes ingen modgift. Ved forgiftning skal symptombehandles. Ved indtagelse, skyl munden. Ved indtagelse eller mistanke om forgiftning, ring til en giftinformation eller en læge. Hvis et dyr udenfor målgruppen indtager produktet, ring til en dyrlæge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Ved indtagelse eller mistanke om forgiftning, ring til en giftinformation eller en læge.

VED KONTAKT MED HUDEN: Søg lægehjælp ved ubehag.

VED INDÅNDING: Søg lægehjælp ved ubehag.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring til GIFTINFORMATIONEN eller en læge. 

Cholecalciferol forårsager hypercalcæmi ved toksiske doser. Ved forgiftning skal symptombehandles. Behandling vil bestå af en diæt med et lavt indtag af calcium, et højt indtag af salt og væske og at undgå udsættelse for sollys. Monitorering af calciumniveauet i serum kan hjælpe ved behandling. Kortison har i visse tilfælde været anvendt med godt resultat.

Brugsanvisning
Læs altid etiketten og brugsanvisningen inden produktet tages i brug. Produktet består af enheder á 20 g ædegift klar til brug. Produktet indeholder et bitterstof og et farvestof.

Plastfilmen, der beskytter lokkemaden, må ikke punkteres eller fjernes. Foretag en vurdering af gnaverangrebet i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning inden produktet anvendes. Produktet bør kun anvendes som en del af et Integrated Pest Managementsystem (IPM) sammen med blandt andet hygiejneforanstaltninger og om muligt fysiske kontrolme-toder.

Fjern fødevarer, som gnaverne let kan få fat i (f.eks. spildt korn eller madaffald). Bortset fra dette skal det angrebne område ikke rengøres før behandling, da dette forstyrrer gna-verne og gør det sværere at få dem til at spise produktet. Forsøg på at skabe en barriere af foderstationer mellem skadevoldernes opholds- og fodringsområder. Produktet bør anbringes i umiddelbar nærhed af steder, hvor der er observeret gnaveraktivitet (f.eks. stier, reder, fødeområder, huller, gange etc.). Om muligt bør foderstationerne fastgøres til jorden eller andre konstruktioner.

Produktet bør fastgøres, så det ikke kan fjernes fra foderstationen. Produktet må kun anvendes i aflåste foderstationer. Anvend ikke dette produkt direkte i rottegange. Skal anbringes på afstand af fødevarer, drikkevarer og foderstoffer samt redskaber eller overflader, som har kontakt med disse. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Hvis produktet forsvinder forholdsvis langsomt i forhold til gnaverangrebets omfang, så skal foderstationerne måske flyttes og muligvis skal der skiftes til et gnavermiddel med et andet aktivstof.

Hvis produktet efter 35 dages brug stadig fortæres og der ikke er nogen mindskning i gnaveraktiviteten, skal årsagen bestemmes. Kontakt eventuelt distributøren eller en skadedyrsbekæmper. Når andre årsager er udelukket kan man overveje at bruge et gnavermiddel med en anden virkningsmekanisme. Som et alternativ kan fælder også tages i brug. Beskyt produktet mod vejrforhold. Anbring foderstationerne i områder, der ikke oversvømmes. Ved anbringelse af foderstationer tæt på overfladevand eller afløbssystemer skal det sikres, at det biocidholdige produkt ikke kommer i kontakt med vand. Udskift produktet i stationer, som er beskadiget af vand eller forurenet af jord.

Døde gnavere ses 2-5 dage efter ind-tagelse af en dødelig mængde lokkemad. Gnavere kan være smittebærere. Rør derfor ikke døde gnavere med bare hænder, men brug handsker eller redskaber, såsom en tang, til at fjerne dem. Bortskaf døde gnavere med dagrenovation. Vask hænder og eksponeret hud grundigt efter brug. Fjern overskydende lokkemad eller foderstationer efter endt bekæmpelse. Informér om muligt folk, som færdes i det behandlede område, om at der foregår bekæmpelse af mus og rotter i området. Overvej forebyggende kontrolforanstaltninger (tilstop huller og fjern så vidt muligt potentielle føde- og drikkekilder) for at øge fortæringen af produktet og mindske risikoen for nye angreb.

Rengør ikke foderstationerne med vand mellem anvendelserne. Må ikke bruges ved intervaludlægning. Må ikke benyttes til permanent bekæmpelse af mus og rotter, til forebyggelse eller for at overvåge gnaveraktivitet. Farligt for dyreliv. Foderstationer skal mærkes med følgende informationer: ”Må ikke åbnes eller flyttes”, ”Indeholder et rodenticid”, ”Produktnavn eller registreringsnummer”, ”Aktivstof” og ”Ved indtagelse kontakt en giftinformationscentral – tlf. 82 12 12 12”.

Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Emballagen må ikke genanvendes.

Opbevaring
Opbevares tørt og køligt på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket og beskyttet mod sollys. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, foderstoffer eller produkter der afgiver lugte. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Opbevares utilgængeligt for børn, fugle, kæledyr, husdyr og andre ikke-målorganismer.  Ved korrekt opbevaring er produktet holdbart i 3 år efter produktionsdatoen.

Ansvar
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

Relaterede produkter