Trinol fosforbrinte - mod kornskadedyr

Produktet anvendes på kornlagre til at gasse mod kornskadedyr.

Skal du anvende produktet, kræver det en G2 autorisation.

Autorisationsnummer skal oplyses ved køb.

Fare
H260: Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
H300: Livsfarlig ved indtagelse. 
H310 Livsfarlig ved hudkontakt. 
H315 Forårsager hudirritation. 
H318 Forårsager alvorlig øjenskade. 
H330 Livsfarlig ved indånding.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer. 
EUH 029 Udvikler giftig gas ved kontakt med vand. 
EUH 032 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. 
EUH 401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og
miljøet i fare.
P260 Indånd ikke pulver / røg / gas / tåge / damp / spray. 
P264 Vask hænderne og ansigtet grundigt efter brug. P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. 
P280 Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse P232 Beskyttes mod fugt. P273 Undgå udledning til miljøet. P370+P378 Ved brand: Anvend sand, tørre pulver eller kuldioxid til brandslukning. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. P330 Skyl munden. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P321 Særlig behandling (se supplerende anvisninger vedrørende førstehjælp på
denne etiket). P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P501 Indholdet / beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser.