Difenacoum

Middel til rotter og mus. Bekæmper også rotter og mus med begyndende resistens overfor bromadiolonholdige midler. Difenacoum består af hele hvedekerner.

Fare

Kan skade det ufødte barn (H360D). Kan forårsage organskader (blod) ved læn-gerevarende eller gentagen eksponering (H373). Indhent særlige anvisninger før brug. 

Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Indånd ikke støv. Vask huden efter arbejdet. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Bær beskyttelseshandsker.

Brug kemisk resistente beskyttelseshandsker ved brug af produktet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af brun rotte (Rattus norvegicus), husrotte (Rattus rattus) og husmus (Mus musculus) i og omkring bygninger og kun i en afstand op til 10 meter. Bekæmpelse er dog også tilladt, hvor en forekomst af rotter længere væk end 10 meter fra bygninger fungerer som kilde til rotter i bygninger. Må kun anvendes af personer, der er autoriserede af Miljøstyrelsen til at bekæmpe rotter med enten en R1 eller R2 autorisation.  Ved kildebekæmpelse skal betingelserne i Miljøstyrelsens vejledning om vurdering og godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus være opfyldt. 

Doseringen af det biocidholdige produkt skal afpasses bekæmpelsen af mus og rotter på den pågældende lokalitet, dog må der højest anvendes 200 g pr. udlægningssted for rotter og 30 g pr. udlægningssted for mus af hensyn til faren for forgiftning af mennesker, pattedyr og fugle. 

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Det biocidholdige produkt skal anbringes i aflåste foderstationer, så mennesker og dyr udenfor målgruppen ikke kan komme i kontakt med giften. Døde mus og rotter skal eftersøges to gange ugentligt eller efter behov og bortskaffes som dagrenovation af hensyn til faren for sekundær forgiftning af rovfugle og rovdyr. Produktet må ikke bruges mere end 35 dage uden en evaluering af angrebets status og effekten af behand-lingen.

Giftrester og emballage skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald efter endt bekæmpelse. Foderstationer skal påføres en tekst, hvoraf det fremgår, at der foregår bekæmpelse af mus og rotter i området, og hvorledes man forholder sig i tilfælde af forgiftning. Foderstationer skal være forsynet med kontaktinformation på dem, som udfører bekæmpelsen. 

Må ikke benyttes til permanent bekæmpelse af mus og rotter, såsom forebyggende brug i sikringsordninger. Ved anbringelse af foderstationer tæt på overfladevand eller afløbssystemer skal det sikres, at det biocidhol-dige produkt ikke kommer i kontakt med vand. 

Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

 

 

PRODUKTBESKRIVELSE

Må kun anvendes til bekæmpelse af brun rotte (Rattus norvegicus), husrotte (Rattus rattus) og husmus (Mus musculus) i og omkring bygninger og kun i en afstand op til 10 meter. Bekæmpelse er dog også tilladt, hvor en forekomst af rotter længere væk end 10 meter fra bygninger fungerer som kilde til rotter i bygninger. Må kun anvendes af personer, der er autoriserede af Miljøstyrelsen til at bekæmpe rotter med enten en R1 eller R2 autorisation.

Anvendelse
Trinol Difenacoum ædegift er specielt velegnet ved konstateret resistens over for de svagere antikoagulanter, eller hvor særlige forhold kræver speciel bekæmpelse.

Brugsanvisning
Trinol Difenacoum ædegift er en færdigblandet ædegift med en tilsigtet langsom virkning. Midlet udlægges jf. anbefalingerne i nedenstående skema. Der anvendes aflåste foderstationer med tydelig oplysning om, at der foregår mus- og/eller rottebekæmpelse i området, og hvorledes man skal forholde sig i tilfælde af forgiftning.

Foderstationer skal være aflåst således at børn og husdyr ikke kan komme i kontakt med midlet. Foderstationer placeres således at mus og rotter kan æde uforstyrret.  Det tager ofte et par dage, før rotterne begynder at æde det udlagte middel. Det er af stor betydning, at der i hele bekæmpelsesperioden er udlagt rigelige mængder af midlet, og der bør derfor i begyndelsen suppleres op dagligt.

Midlet bør ligge en uges tid efter, at rotterne er holdt op med at æde.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Relaterede produkter