Perma Forte B

Velegnet til brug i boliger, lagerrum, kontorer osv.

Må kun anvendes som insektmiddel mod flyvende og kravlende insekter på begrænsede overflader og revner og sprækker i eller omkring bygninger.

Fare

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304) Kan udløse allergisk reaktion. (H317)

Forårsager hudirritation. (H315) Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. (EUH 066)

Undgå kontakt med huden. Indånd ikke damp/spray. Bær beskyttelseshandsker. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med bekæmpelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes som insektmiddel mod flyvende og kravlende insekter på begrænsede overflader og revner og sprækker i eller omkring bygninger.

Må kun anvendes til erhvervsmæssigt brug. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes i stalde, fjerkræhuse, væksthuse og lignende. Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Levnedsmidler og foderstoffer må ikke forurenes.

 

 

PRODUKTBESKRIVELSE

Brugsanvisning
Dosering: 20 ml Trinol PERMA FORTE B pr. m2.
Anvendelse: Trinol PERMA FORTE B anvendes ufor tyndet i en forstøversprøjte. Er velegnet til brug i boliger, lagerrum samt i tilknytning til korn- og fodersiloer. Midlet virker øje blikkeligt dræbende på alle insekter, f.eks. myrer, biller, sølvfisk, hunde- og
kattelop per, kakerlakker, hvepse og fluer. Midlet er langtidsvirkende, varigheden er afhængig af underlagets beskaffenenhed.

Ved bekæmpelse af fluer, myg, biller og hvepse: Sprøjt på vinduesrammer og -karme, samt de steder, hvor insekter findes.

Mod lopper, kakerlakker, myrer, fårekyllinger og sølvfi sk sprøjtes grundigt mod deres foretrukne gemmesteder.

Bemærk: Sprøjt ikke over akvarier og terrarier, da midlet også er aktivt overfor fisk, fugle og krybdyr. Akvarier tildækkes og eventuelt luftpumpe slukkes. Stuefugle fjernes under sprøjtning.

Midlet må ikke udsprøjtes på planter og afgrøder. Midlet anvendes med forsigtig hed på ubehandlede trægulve, tæpper, møbler og andre sarte genstande. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for af aldshåndtering.

(P501) Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovation.

 

Relaterede produkter