Trinol Alfa Korn, 2 stationer a 10 g

Alfa Korn mod mus er et effektivt produkt til bekæmpelse af mus.

Aktivstoffet Alphachloralose, der påvirker musen med sin bedøvende effekt, hvorefter musen falder i søvn og sover roligt ind.

Midlet virker optimalt, når temperaturen er under 20 grader.

 

PRODUKTBESKRIVELSE

Brugsanvisning
Lokaliser gnavernes tilholdssteder ved at lede efter ekskrementer, huller, huler, reder eller lignende. Fjern nøglen der sidder i indgangshullet på foderstationen. Nøglen gemmes såfremt man ønsker at genbruge foderstationen på et senere tidspunkt med nyt musekorn eller musepasta. Placer én Trinol Alfa Korn foderstation (som indeholder 10 gram korn) for hver to til fem meter ved bekæmpelse af husmus og skovmus. Tilpas mængden af  Trinol Alfa Korn, der udlægges og distancen mellem udlægningsstederne til det antal mus, der skal bekæmpes.

Maksimalt 20 gram pr. 3 meter pr. udlægningssted. Foderstationerne med Trinol Alfa Korn placeres på passende steder således, at børn, fugle og større husdyr ikke kan få adgang til midlet og for, at musene kan æde i fred og ro. Kontrollér jævnligt, at der er Trinol Alfa Korn i stationerne. Stationerne bør blive stående, indtil musene er holdt op med at æde. Når stationen er tømt for korn, placeres én ny Trinol Alfa Korn foderstation (10 gram korn) på stedet , eller den eksisterende foderstation fyldes med 10 gram Alfa korn mod mus  eller Alfa pasta mod mus. Stationen må ikke rengøres mellem an-vendelser. Når behandlingen er tilendebragt, skal foderstationerne fj ernes efter anvisningerne om affaldshåndtering.

Opstår der et nyt musetilhold eller nye ekskrementer eller spor af mus ses, gentages behandlingen som beskrevet ovenfor.

Undgå kontakt med huden og brug handsker. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejdets udførelse og personlige værnemidler. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandør brugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejde.

Førstehjælp
Kontakt straks læge (resp. dyr-læge). Informer lægen om, at produktet indeholder Alphach-loralose, der er en neurotoxisk molekyle, der lammer mus. Symptomatisk behandling. Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig. 

Virkning
Alphachloralose er en neurotoxisk molekyle, der lammer mus. Musens metabolisme sænkes og dyret dør af nedkøling. Musen dør flere timer efter, den har indtaget en dødelig dosis.

Risikobegrænsende foranstaltninger
Spis, drik og ryg ikke under brugen. Må ikke placeres på overflader der kan komme i kontakt med fødevarer og foderstoffer for at undgå kontaminering. Placer ikke foderstationen på steder der kan oversvømmes.

Opbevaring
Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foder-stoff er. Må kun opbevares i den originale emballage.

Affaldshåndtering
Indholdet/beholderen bortskaff es i overensstemmelse med kommu-nale regler for aff aldshåndtering. Emballagen må ikke genanvendes.

FARE

ADVARSEL
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn.

Læs og følg alle instrukser. Undgå udledning til miljøet. Udslip opsamles.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrift er kan medføre straf:

Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af mus til privat brug. Det biocidholdige produkt skal anbringes i aflåste foderstationer, så mennesker og dyr ikke kan komme i kontakt med giften. Doseringen af det biocidholdige produkt skal afpasses bekæmpelsen af mus på den pågældende lokalitet, dog må der højest anvendes 25 g. pr. 3 meter pr. udlægnings-sted af hensyn til faren for forgiftning af mennesker, pattedyr og fugle.

Posen med alphachloralose må ikke åbnes. Giftrester og døde mus bortskaffes i overensstemmelse med kommunale anvisninger for bortskaffelse af affald. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Relaterede produkter