Trinol 810 Insektmiddel

Forebyggende og langtidsvirkende middel mod alle krybende og flyvende insekter

Midlet anvendes mod alle krybende og flyvende insekter som myrer, fluer, ørentvister, sølvfisk, møl, biller, lopper, edderkopper m.fl. Midlet er øjeblikkeligt dræbende på insekter og har en langtidsvirkning op til 7 uger, afhængigt af underlagets beskaffenhed. Midlet udsprøjtes, hvor insekter kommer eller opholder sig.

Fare

Produktet kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

(H304) Forårsager hudir-ritation.
(H315) Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
(H410) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud
(EUH066). Undgå kontakt med huden. Indånd ikke damp/spray. Bær beskyttelseshandsker. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes som insekt-middel mod flyvende og kravlende insekter på begrænsede overflader og revner og sprækker i eller omkring bygninger. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisnin-gen nævnte.

Må ikke anvendes i stalde, fjerkræhuse, væksthuse og lignende. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Levnedsmidler og foderstoffer må ikke forurenes.

Produktbeskrivelse

Udsprøjtning på rene og faste overflader giver den bedste langtidsvirkning. Mod hunde- og kattelopper sprøjtes i dyrenes omgivelser. Der udsprøjtes med meget fin forstøvning ved møbler, tæpper og andre sarte genstande. Planter tåler ikke behandling. Akvarier tildækkes og evt. luftpumpe slukkes. Stuefugle fjernes under udsprøjtningen.

Myrer:
Anvendes forebyggende eller bekæmpende de steder, hvor myrer færdes eller opholder sig, langs fodpaneler, ved dørtrin til yderdøre, i skabe, på fliser og mange andre steder.

Fluer:
Mod fluer behandles på varme og lyse steder, hvor fluer ynder at opholde sig. F.eks. i vindueskarme og dørkarme m.v.

Hvepse:
Mod hvepse indendørs behandles i vindueskarme,  idet hvepse søger mod lyset. Hvepsebo behandles ved mørkets frembrud, når hvepsene er søgt hjem til boet. Der sprøjtes nogle få gange op i boet og derefter omkring det.

Hunde- og kattelopper:
Trinol 810 er også særdeles velegnet til bekæmpelse af  hunde- og kattelopper i dyrenes omgivelser. Ved konstateret fremkomst behandles straks med midlet, hvorved både lopper og larver dræbes øjeblikkeligt. Behandlingen foretages overalt, hvor dyrene færdes. Lad midlet tørre godt ind, før dyrene får adgang til det behandlede område. Hunde og katte opsøges af lopper, der i deres  2-7 ugers levetid lægger op til 15 æg i døgnet i kæledyrenes pels. Æggene tabes, hvor dyrene færdes, og snart er der æg og pupper overalt.

Sølvfisk:
Virker både forebyggende og bekæmpende mod sølvfisk i badeværelset og andre vådrum.

Biller og mider:
Effektiv og hygiejnisk bekæmpelse af mider og biller i beboelser. Vær omhyggelig ved revner og sprækker,  hvor insekterne gemmer sig. Trænger effektivt ned i revner og sprækker, og der kan påregnes en god langtidsvirkning.

Ørentvister:
Mod ørentvister behandles i revner og sprækker, f.eks. imellem vinduet og vinduesrammerne samt andre steder, hvor de foretrækker at opholde sig.

Kakerlakker:
Effektiv og hygiejnisk bekæmpelse af kakerlakker.  Vær omhyggelig med behandling ved revner og sprækker.

Edderkopper:
Mod edderkopper behandles i hjørner og hvor de ellers ynder at opholde sig. Virker både  forebyggende og bekæmpende.

Mange andre insekter:
Effektivt - både forebyggende og bekæmpende.

Vigtigt!

Produktet er oliebaseret. På møbler, tæpper og andre sarte genstande, må der kun udsprøjtes i en meget fin forstøvning. Prøv i et hjørne eller lignende før hele flader behandles, for at se om genstandene tåler behandlingen.

Bemærk:
Er kun aktiv over for koldblodede dyr som insekter, fisk og krybdyr. Pas derfor på ved akvariet og planter, som ikke tåler behandling.

Deklaration:

Væske. Insektmiddel nr.: 730-10Omfattet af Miljøministerietsbekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.Indeholder permethrin. Kan udløse allergisk reaktion (EUH208).Analyse:Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakt: 0,3% w/w, 2,37 g/L   Permethrin: 0,99% w/w, 7,82 g/L  Piperonylbutoxid: 1,5% w/w, 11,85 g/L   Kulbrinte C12-C16, isoalkaner, cycliskeforbindelser, < 2% aromatiske forbindelser;Kulbrinte C11-C13, isoalkaner < 2% aromatiskeforbindelserIndhold:700 m

Relaterede produkter