Trinol Ferroslug

FerroSlug®Sneglemiddel anvendes til bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle i spiselige og ikke spiselige afgrøder i private haver og drivhuse.

Midlet kan købes og anvendes af ikke-professionelle, f.eks. private haveejere, og kræver ikke autorisation. FerroSlug® kan anvendes i økologisk jordbrugsproduktion.

Indhold:
500 gram dækker cirka 200 m². 
1 kg dækker cirka 400 m²

Fare
Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(H332) Farlig ved indånding.
(H373) Kan forårsage organskader ved lænerevarende eller gentagen eksponering.
(P102) Opbevares utilgængelig for børn.
(EUH401) Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskerss sundhed og miljøet i fare.

 

Produktbeskrivelse

Hvornår skal produktet anvendes?
Anvendes sædvanligvis om foråret og tidlig sommer, og også i det tidlige efterår. Hvis angrebet er omfattende, kan det være nødvendigt at gentage anvendelsen. Bedste resultat opnås ved anvendelse, mens vejret er mildt og fugtigt, efter regn eller efter havevanding, når sneglene er mest aktive. Anvendelsen er  bedst hen under aften, før sneglene begynder at spise. For maksimal effekt (kornene forbliver på jorden) skal maddingen ikke anvendes lige før regn.

Hvor skal produktet bruges?
Til brug på den bare jord og omkring spiselige og ikke-spiselige afgrøder, der vokser udendørs, i drivhus eller under permanent eller midlertidig afdækning. FerroSlug udspredes i et tyndt, jævnt fordelt lag på jordoverfl aden omkring og mellem planterne, der skal beskyttes eller dér, hvor der fi ndes snegle. Efter at sneglene har spist FerroSlug, holder de op med at spise. Og de dør. 

Hvordan bruges produktet
Kornene udspredes i jævnt lag på den bare jord eller omkring planter med cirka 2,5 gram pr. kvadratmeter. Når produktet anvendes tæt ved fødeafgrøder, skal man være påpasselig med at undgå, at kornene bliver fanget af blade og/eller forbliver på planterne. Der må ikke anvendes mere end 20 gram pr. kvadratmeter pr. år.

 

BRUGSANVISNING

1. Fordel kornene ifølge doseringen mellem planterne, når de første tegn på skader ses.
2. Fordel kornene jævnt over det område, som skal beskyttes mod angreb. Læg ikke korn i bunker.
3. Udstrø på ny, når kornene er spist op. 
4. Er jorden tør, må kornene gerne vandes, da det øger lokkeeffekten.

OPBEVARING
Opbevares tørt og frostfrit. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

DOSERING
2,5 g/m²

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Ved håndtering af midlet anbefales det at anvende kemikaliebestandige handsker (f.eks. lavet af nitril). Spis, drik eller ryg ikke, når du anvender produktet. Kan irritere øjne. Undgå kontakt med øjne. Vask hænder efter anvendelse. Hvis husdyr indtager midler, kontakt dyrlæge, idet indtagelse af store mængder kan være giftigt.

AFFALDSHÅNDTERING
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

Godkendelsesindehaver: De Sangosse SAS,
Bonnel CS10005, 47480 Pont-du-Casse, Frankrig.
Forbrugerkontakt/Markedsføres af:
Trinol A/S, Søagervej 9, 9500 Hobro, Danmark.
Tel: +45 96 32 00 64

Relaterede produkter