Trinol Myrestop

Trinol Myrestop er et effektivt middel til bekæmpelse af myrer. Kan anvendes både inden- og udendørs.

Trinol Myrestop anvendes til bekæmpelse af myrer både indendørs ved spredning eller udendørs ved udvanding direkte i myreboet.

Til indendørs bekæmpelse ved spredning anvendes 10 g pr. m2. Produktet fordeles jævnt i området hvor der observeres myreaktivitet, langs stier, i sprækker eller andre tilflugtssteder hvor myrerne opholder sig.

Til udendørs bekæmpelse ved udvanding anvendes 100 g Trinol Myrestop i 5 liter vand. Sørg for at alt granulat er opløst før brug. Opløsningen udvandes direkte i myreboet om morgenen, før solopgang, da størstedelen af myrerne vil befinde sig i boet.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunaleregler for affaldshåndtering. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Fare

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). 

Læs etiketten før brug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Undgå udledning til miljøet. Udslip opsamles. Vask huden grundigt efter brug. Indholdet/beholderen bortskaffes som problemaffald eller afl everes til kemikalie-indsamling. Overtrædelse af nedenstående særligt frem-hævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af my-rer indendørs ved spredning og udendørs ved udvanding direkte i myreboet i og omkring bygninger. Må kun anvendes udendørs på områder beskyttet mod regn. Produktet må ikke benyttes i rum, der rengøres ved brug af vand. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugs-anvisningen nævnte. Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. På grund af risiko for forgiftning må produktet kun anvendes, hvor der ingen adgang er for kæledyr, husdyr, vilde dyr og børn.

Må ikke opbevares sammen med fødeva-rer, drikkevarer og foderstoffer. Levneds-midler og foderstoffer må ikke forurenes. Hylder, borde og andre flader, hvor levnedsmidler skal ligge eller opbevares, må ikke behandles og skal efter arbejdet omhyggeligt renses for eventuelle stænk og spild.

PRODUKTBESKRIVELSE

Trinol Myrestop er et effektivt middel til bekæmpelse af myrer. Kun én anvendelse pr. angreb i den periode, hvor myrerne er aktive; maksimalt en gang om måneden. Ved overholdelse af brugsanvisningen er en enkelt anvendelse tilstrækkelig til at ødelægge boet helt inden for 3 uger. Må kun anvendes til bekæmpelse af myrer i og omkring bygninger.

Brugsanvisningen:
Spredning: Produktet skal drysses ud i synlige striber på og omkring boerne. Ved spredning anvendes 10 g pr. bo. Når der ikke længere ses myrer, skal produktresterne samles op ved tør rengøring (dvs. børste, støvsuger eller en-gangsklud) og bortskaffes sammen med det faste affald. Må ved indendørs brug kun anvendes på steder, hvor der normalt ikke udføres vådrengøring, såsom forrådsrum (ikke i spise-kamre), garager, udhuse o.l. Ikke til brug i beboelsesrum, forrådsrum eller badeværelser. Ved udendørs brug omkring huse på befæstede underlag såsom terrasser. Virkningen optimeres ved anvendelse under rolige vindforhold. Udvanding: Trinol Myrestop (sukkergranulat) blandes i vand, og der omrøres grundigt. Lav en opløsning ved at blande 10 g produkt i 0,5 l vand. Opløsningen hældes direkte på eller i boet. Det bedste tidspunkt er om morgenen eller om aftenen, når myrerne er i boet. Opløsningen bør blandes udendørs. Til omrøringen må der ikke benyttes genstande, der kan komme i kontakt med fødevarer eller foderstoffer. Boer under terrasser kan nås ved forsigtigt at hælde produktet i revner, spalter eller mellem fl isetætningerne, idet man sørger for, at produktet ikke løber væk. Når opløsningen er hældt ud, skal man sørge for, at der ikke står pytter på jordoverfl aden. Efter vanding udendørs skal vandkanden skylles med vand. Hæld skyllevandet på boet. Kun til udendørs brug på befæstede overfl ader. Virkningen forbedres ved at hindre myrernes adgang til enhver næringskilde eller fjerne alle sådanne. Produktet skal udgøre myrernes primære næringskilde. Kontrollér det behandlede areal en gang om ugen. Hvis angrebet varer ved, selv om etiketten og brugsanvisningen er blevet fulgt, bør en autoriseret skadedyrsbekæmper tilkaldes. Informer godkendelsesindehaveren, hvis anvendelsen ikke er effektiv. I tilfælde af en ikke effektiv behandling (formodet resistens) skal godkendelsesindehaverne informere myn-dighederne.

Undgå enhver unødvendig kontakt med midlet eller med det behandlede område. Undgå kontakt med huden. Vask hæn-der efter brug. Må kun udbringes, hvor man med sikkerhed kan udelukke risiko for kontaminering af fødevarer, foder og spiselige planter samt områder, hvor spiselige planter kan dyrkes. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Opbevares i ori-ginalbeholder. Beskyttes mod direkte sollys og frost. Opbeva-res svalt og tørt.

Opbevaringstemperatur: 5-30°C. Rester skal afl everes til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Insektmiddel BPR-reg. nr. 761-2. Aktivstof og biocidholdigt produkt er godkendt efter biocidforordningen (Forordning (EU) nr. 528/2012).

Relaterede produkter