Trinol 810 Myrespray

Bekæmpende middel mod alle kravlende insekter.

Midlet virker på alle kravlende insekter f.eks Skægkræ, edderkopper, sølvfisk, , lopper, kakerlakker og naturligvis myrer.

Midlet sprøjtes direkte på insekterne og på deres opholdssteder.

Insekterne vil dø kort tid efter kontakt med midlet.

Trinol nr. 810 Myrespray er vandbaseret.

PRODUKTBESKRIVELSE

Brugsanvisning
Omryst flasken grundigt inden brug og sprøjt direkte på insekterne og på deres opholdssteder. Sprøjt i en afstand på ca.30 cm. Der behandles med 3-4 tryksprøjt pr. løbende meter. Insekterne vil dø kort tid efter kontakt med midlet. Undgå at sprøjte i nærheden af akvarier og stuefugle. Før behandling af sarte materialer, test på et ikke synligt område. Sørg for at overfladerne er rengjorte før behandling.

Affaldshåndtering
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Rester og tom emballage skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

FARE

Advarsel
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå udledning til miljøet.

Udslip opsamles.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes som insektmiddel mod kravlende insekter i og omkring beboelse, når produktet direkte påsprøjtes insekterne. Produktet må ved indendørs anvendelse ikke benyttes i rum, der rengøres med vand.

Må kun anvendes undendørs på områder, der er beskyttet mod regn. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Levnedsmidler og foderstoffer må ikke forurenes. Hylder, borde og andre flader, hvor levnedsmidler skal ligge eller opbevares, må ikke behandles og skal efter arbejdet omhyggeligt renses for eventuelle stænk og spild.

Hold katte borte fra overflader efter behandling. Produktet kan medføre alvorlige reaktioner hos katte på grund af deres følsomhed over for cypermethrin. Hold børn og kæledyr væk under behandlingen.

Førstehjælp
Første forgiftningssymptomer: Ildebefindende, kvalme, sved, spytflod, diarré, åndedrætsbesvær, små pupiller og muskeltrækninger.

Ved forgiftning
Tilkald straks læge og oplys at midlet indeholder et cholinesterasehæmmende stof, hvor atropin kan benyttes som modgift.

Relaterede produkter