Logo: Trinol A/S
Billede: Kløver
 

Neporex WSG 2

Forebyggende fluebekæmpelse på larvestadiet

Neporex WSG 2 er et forebyggende og langtidsvirkende middel, der bekæmper flueopformeringen allerede på larvestadiet. Midlet kan anvendes overalt, hvor der findes fluelarver, i stalde med strøelse, i flydende naturgødning (gylle) og på møddingen. Almindeligvis er 2 behandlinger med 14 dages mellemrum tilstrækkeligt til at stoppe opformeringen af fluer effektivt.

Midlet har ingen effekt på voksne fluer.

Neporex WSG 2 virker ved at hæmme fluelarvernes skeletdannelse, så de dør under væksten. Midlet er effektivt overfor alle typer resistente danske fluer og har vist sig lige effektivt overfor dem alle. Neporex WSG 2 er derfor særligt egnet, hvor andre midler og metoder svigter. Da midlet kun virker i larvestadiet, bruges midlet bedst forebyggende inden der er for mange fluer. Voksne fluer, tilflyvende fluer samt fluer under udvikling bekæmpes bedst med Agita, AquaPy eller Turbo-Jet.

Kalve- og kvægstalde på dybstrøelse Fluernes ynglesteder findes i ca. 50 cm bredde zoner langs væggene, ved eller i nærheden af konstruktioner, hvor dybstrøelse ikke trampes sammen af dyrene. Kun disse randzoner skal behandles. Det er vigtigt, at behandle 1 - 3 dage efter udrensning, da der skal behandles på gødning. Udrenses boksene ikke, er en 2. behandling nødvendig efter 14 dage og ved stor tilflyvning evt. flere behandlinger.

Fjerkræ på net eller i bure

I fjerkræhold, hvor dyrene holdes på net eller i bur, kan udbringning foretages enten ved udstrøning eller udsprøjtning. Ved fugtig gødning er udrensning at foretrække. Er gødningslaget mere end 10 cm dybt, gennemføres behandlingen med dobbelt dosering, dvs. 500 gram pr. 10 m², 2. behandling udføres efter 14 dage med normal dosering.

Svinestald med og uden spaltegulv

Hele gulvfladen i strøelses- og gødningszonen skal behandles, ligeledes det samlede spaltegulv. Det er vigtigt at behandle helt ud langs kanter og hjørner. Ved »alt ind - alt ud« systemet kan behandling ske 3 - 5 dage efter opstaldning.

Minkfarme (Den lille stueflue)

Larvebekæmpelse startes umiddelbart efter at hovedparten af forårsgenerationer er udklækket, ca. 4 uger efter, at de første fluer har vist sig, dvs. medio juni.Det præcise behandlingstidspunkt bestemmes nemt ved, at der ses mange voksne fluer på minkfarme.

Efter udmugning udvandes 50 gram pr. m² i ca. 1 meters bredde under burene (i hele sandlagets bredde). 14 dage senere behandles selve gødningsrækken (ca. 30 cm bredde) med 50 gram pr. m². Med denne strategi undgår man, at efterårsgenerationen af den lille stueflue kommer på vingerne og yderligere behandling dette år skulle være unødvendig.

Udskiftes hele sandlaget ikke i perioden fra november til april, kan man med fordel foretage larvebekæmpelse om efteråret ca. 4 uger efter, at efterårsgenerationen er begyndt at gå på vingerne dvs. medio september. Der behandles 2 gange med 14 dages mellemrum som angivet ovenfor. Med denne strategi undgår man, at den efterfølgende forårsgeneration kommer på vingerne.

Der er altså to alternativer for bekæmpelse af den lille stueflue med Neporex. Hvis fluetrykket er meget højt, eller hvis æglægningen på det tidspunkt, hvor man har valgt at sætte ind, er blevet spredt ud over en længere periode pga. vejrforholdene, kan det være nødvendigt at foretage behandlingen både forår og efterår.


Neporex WSG 2 er anerkendt af Statens Skadedyrlaboratorium til bekæmpelse af fluelarver.

Langtidsvirkende - ca. 4 uger.

  • Deklaration: Cyromazin 2%
  • Dosering: 25 g pr. m². Strøes eller vandes/sprøjtes ud. Blanding med andre insektmidler er ikke aktuelt
 
Neporex WSG 2
 
Varenr: 120115